Tỷ lệ tuyển dụng trong khu vực đã tăng lên 14,4% trong Quý 3.

Nguồn RA