GREATGROUP là công ty đầu tư và hợp tác phát triển chiến lược trong Việt Nam và quốc tế.